ประชาสัมพันธ์แผนที่สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง  ประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ 

 

 

*******************************************************************

 

สถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒