โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม กิจกรรม “ปั่นสองล้อ ผ่อเวียงกุมกาม เมืองโบราณล้านนา”

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม กิจกรรม “ปั่นสองล้อ ผ่อเวียงกุมกาม เมืองโบราณล้านนา” ขึ้น ได้รับเกียรติจากนายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน นักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม นักเรียนโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ โรงพยาบาลสารภี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังตาล และบริษัทห้างร้านรวมถึงประชาชนในตำบลท่าวังตาล ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล วันที่  24 กุมภาพันธ์  2562