ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งตามโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, Unknown)