โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ณ วัดน้ำผึ้ง ชาวไร่อ้อย เทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 มีนาคม 2562