โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562  กิจกรรม ฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัปปะรดและสมุนไพรซางคำ บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปท่ี  2 (แม่จัน )จังหวัดเชียงราย และกลุ่มทอผ้าบ้านวังลาว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี  21-23 มิถุนายน  2562