ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายอานนท์   สิงห์ตาแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เกี่ยวกับเทศบาล » อำนาจหน้าที่เทศบาล

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล อาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
ให้มีโรงฆ่าสัตว์
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
เทศพาณิชย์

ลิงค์ภายนอก