รายงานสถานะทางการคลัง

รายงานสถานะทางการคลัง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

  1. การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
  3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  5. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  6. รายงานผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
  7. ร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗