การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙