แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘