ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายอานนท์   สิงห์ตาแก้ว

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

เกี่ยวกับเทศบาล » ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ที่ตั้ง ตำบลท่าวังตาลมีเนื้อที่ทั้งหมด 13.63 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 8,614 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอสารภีประมาณ 8 กิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม
 • หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ
 • หมู่ที่ 3 บ้านกลาง
 • หมู่ที่ 4 บ้านโป่ง
 • หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว
 • หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า
 • หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง
 • หมู่ที่ 8 บ้านบวกครกเหนือ
 • หมู่ที่ 9 บ้านบวกครกใต้
 • หมู่ที่ 10 บ้านสันป่ากว๋าว
 • หมู่ที่ 11 บ้านช้างค้ำ
 • หมู่ที่ 12 บ้านหางแคว
 • หมู่ที่ 13 บ้านป่ากล้วย

อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลป่าแดด อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ประชากร

ตำบลท่าวังตาล มีประชากรทั้งหมด จำนวน 10,237 คน แยกเป็น ชาย 4,765 คน หญิง 5,472 คน ครัวเรือนจำนวน 4,706 ครัวเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม 275 309 584 232
2 บ้านป่าเปอะ 390 460 850 458
3 บ้านกลาง 686 764 1,454 649
4 บ้านโป่ง 501 614 1,115 473
5 บ้านป่างิ้ว 381 389 770 395
6 บ้านป่าเส้า 231 320 591 251
7 บ้านบวกหัวช้าง 371 403 774 377
8 บ้านบวกครกเหนือ 355 406 761 423
9 บ้านบวกครกใต้ 326 372 398 314
10 บ้านสันป่ากว๋าว 164 214 378 135
11 บ้านช้างค้ำ 505 565 1,070 545
12 บ้านหางแคว 224 293 517 205
13 บ้านป่ากล้วย 316 359 675 249
  รวม 4,765 5,472 10,237 4,706

ที่มา งานทะเบียนราษฎร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2558

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและรับจ้างทั่วไป

สถานบริการการศึกษา

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง

การสาธารณสุข

มีสถานีอนามัยตำบล จำนวน 1 แห่ง เพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้น

การคมนาคม

 • ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบกลาง (ถนนหลวงชนบทหมายเลข 3029)
 • ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ วงแหวนรอบนอก (ถนนทางหลวงหมายเลข 121)
 • ถนนสายมหิดล-ถนนสายเกาะกลาง

ไฟฟ้า

ได้ใช้ไฟฟ้าทุกหลังคา 13 หมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

 • สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 4 แห่ง
 • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 20 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ, ลำห้วย 6 สาย
 • บึง, หนองและอื่นๆ – สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้

 • ฝาย 1 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 230 แห่ง
 • บ่อน้ำบาดาล 381 แห่ง
 • ประปาหมู่บ้าน 10 แห่ง

โรงเรียน

คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ 1 แห่ง

สถานที่สำคัญ

 • วัด จำนวน 8 วัด
 • คริสตจักรสืบนทีธรรม
 • สถานบริการน้ำมัน จำนวน 6 แห่ง

บริษัทและห้างร้าน

 • บจก. เชียงใหม่ เฟรชมิลค์
 • บมจ.โกลบอลเฮ้าส์ สาขาเวียงกุมกาม
 • บจก. พีพีเอส คอนกรีต
 • บจก.ภาคเหนือเหล็กรูป
 • บจก.ภาคเหนือ ตระแกรงเหล็ก
 • บจก.จงเจริญทัวร์
 • บจก.เอสซีพี คอนกรีต
 • บจก.ออนสมุ๊ทไทย
 • บจก.เดอเบล
 • บจก.นครหลวงคอนกรีต
 • บจก.ธูปหอมล้านนา
 • บจก.มู่พลาสติก

ลิงค์ภายนอก