แผนอัตรากำลัง 3 ปี ท่าวังตาล (2558 – 2560) และ (2561 – 2563)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

Download (PDF, Unknown)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เทศบาลตำบลท่าวังตาล  อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

Download (PDF, Unknown)