แผนอัตรากำลัง 3 ปี ท่าวังตาล (2558 2560)

การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ตามระบบจำแนกตำแหน่งใหม่ (ระบบแท่ง)
เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐

Download (PDF, Unknown)