ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » E-SERVICE

ศูนย์บริการประชาชน E-Service เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป

ข้อมูลผู้ยื่นคำร้อง

หมายเหตุ :

ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการและการประสานงานเพิ่มเติม โดยทางเทศบาลตำบลท่าวังตาลจะปกปิดข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ให้เฉพาะเจ้าหน้า ที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น และในกรณีคำร้องใดไม่ระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้จริง และใช้คำที่สื่อไปในทางที่ไม่เหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำร้องนั้นๆ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรื่องที่ขอรับบริการ

งานไฟฟ้าสาธารณะ

งานถนน/รางระบายน้ำ

งานกู้ชีพ/สาธารณภัย

งานสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

งานกิจการสาธารณะอื่นๆ

ลิงค์ภายนอก