ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

เกี่ยวกับเทศบาล » E-service

ขั้นตอนการขอรับบริการออนไลน์

         เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่เทศบาลตำบลท่าวังตาลได้จัดทำขึ้น

embarassed เพื่ออำนวยความสะดวก

embarassed เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน


         ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ตและกรอกข้อมูล

รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน  ลงในแบบฟอร์มการรับบริการออนไลน์ Google From โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 

1. ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ >> 

 แบบฟอร์มคำร้อง ออนไลน์ ผ่าน Google From


หรือ สแกนคิวอาร์โค้ต ด้านข้างเพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน

ลงในแบบ Google Form การขอรับบริการออนไลน์

2.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

หากมี *สีแดงที่หัวข้อ แสดงว่าเป็นข้อมูลจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน


 

 


3.เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว กด "ส่ง" 
4.เจ้าหน้าที่ได้รับข้อความและทำการตรวจสอบ ข้อมูลพร้อมรายละเอียด ผ่านระบบ Google Form พร้อมกับดำเนินการส่งต่อข้อมูล  ตามแบบขอรับบริการออนไลน์ ไปยังอีเมล์ภายในต่อไป

5.เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็ว พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 

ลิงค์ภายนอก