ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

แฟกซ์ 053-140981 ต่อ 113

อีเมล์ thawangtan@hotmail.co.th

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

สายด่วนนายก 093-130-3409

แบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน ต่อมาตรการป้องกันโควิด19

หน้าแรก » กิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562  กิจกรรม ฝึกอบรมแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านอาชีพ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสัปปะรดและสมุนไพรซางคำ บ้านป่าซางวิวัฒน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปท่ี  2 (แม่จัน )จังหวัดเชียงราย และกลุ่มทอผ้าบ้านวังลาว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันท่ี  21-23 มิถุนายน  2562

ลิงค์ภายนอก