ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

arrow 17/10/2565 ::

แบบคำขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยเหตุพ้นวิสัย ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

 

ประกาศคำขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่ง.jpg (569 KB)

แบบคำขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดิน01.png (1.26 MB)

แบบคำขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลู.jpg (646 KB)

 

แบบคำขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยเหตุพ้นวิสัยตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
(สำหรับผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายจากอุทกภัย)

- ยื่นคำขอลดฯ พร้อมเอกสารแนบ ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาโฉนดที่ดินทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน 1 ชุด
4.หลักฐานภาพถ่ายความเสียหาย จำนวน 1 ชุด
5.หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามได้ที่
งานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลท่าวังตาล
053 140 981 ต่อ 103
093 130 8022 (Line ID)

ลิงค์ภายนอก