ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก »

arrow 15/03/2566 ::

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีตำบลท่าวังตาลมีความรู้ และมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง / การพิทักษ์ และ คุ้มครองสิทธิของสตรี / เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีตำบลท่าวังตาล มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน / เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเข้ามาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ รุ่งอรุณน้ำพุร้อนรีสอร์ท อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก