ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

arrow 17/03/2566 ::

รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 2566

 ประชาสัมพันธ์ จากงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล 
>> รับสมัครนักเรียนนักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน <<
ตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน 2566
--- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2566 ---
(ทำงานช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2566)

 คุณสมบัติการรับสมัคร
1.สัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
3.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลท่าวังตาล
4.การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา(จบ ม.3)
และกำลังศึกษาอยู่ สถานศึกษาของรัฐ/เอกชน

เอกสารและหลักฐานในการยื่นสมัคร
1.สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน 1 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประชาชน                             จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา      จำนวน 1 ฉบับ
หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา(ถ้ามี)
4.หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง       จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อสอบถาม ได้ที่งานพัฒนาชุมชน 
053 140 981 - 2 (ในวันเวลาราชการ)

รับสมัครนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน.png (405 KB)

 

ใบสมัคร-นักเรียน-นักศึกษา-ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน.png (2.06 MB)

หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง.png (2.05 MB)

ลิงค์ภายนอก