ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

arrow 24/03/2566 ::

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

 เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566.png (288 KB)
 
ประชาสัมพันธ์ จาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล 
>>  เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 << 
ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 30 เมษายน 2566 
(ในวันและเวลาราชการ) (จำนวน 27 คน)
 
 คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ ถึงอายุไม่เกิน 5 บริบูรณ์
(เกิดวันที่ 16 พ.ค. 2561 – 15 พ.ค. 2564)
2. มีภูมิลำเนาหรืออาศัยในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาล
3. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง
 
 หลักฐานการสมัคร 
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน/ใบรับรองแพทย์/
สมุดบันทึกสุขภาพ และรูปถ่ายเด็ก 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด
 
สถานที่รับสมัคร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล หมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว
 
สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร 
มือถือ 091 - 8539682, 094 – 1179632,  092 – 2712252
 
**ในวันยื่นใบสมัคร ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาแสดงตนด้วย**

ลิงค์ภายนอก