ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

arrow 24/04/2566 ::

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

พระราชบัญญัติ การขุดและถมดิน พ.ศ.2543
 

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 

พระราชบัญญัติ การดำรงตำเเหน่งในทางการเมืองของข้าราชการกรรมการ
พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2522
 

พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
 

พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 

พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
 

พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496
 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 
 
 
 

 

กฎหมายจัดตั้ง
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
 

 
กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2545
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร พ.ศ. 2542
 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พ.ศ.2548
 

 
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 
 
 
 

 
กฎหมายปกครองสำหรับการปฏิบัติงาน
 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 

พระราชบัญญัติการศึกษา 2562 ฉบับที่ 4
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง - การรับเงิน การจ่ายเงิน พ.ศ.2562
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2552
 

ลิงค์ภายนอก