ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก »

arrow 08/05/2567 ::

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในครั้งนี้
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีได้มีความเข้มแข็งเป็นฐานในการสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ
โดยอบรมและศึกษาดูงาน 3 แห่งได้แก่

วิสาหกิจชุมชน วัยงาม (พรนับพันธ์) ตำบลหนองซิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
(ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน)
- รับฟังการอบรมบรรยายในหัวข้อ “การแปรรูปสมุนไพร จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่วิสาหกิจชุมชน”
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- รับฟังการอบรมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทสตรีอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น”
- รับฟังการอบรมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทสตรีกับการจัดสวัดิการชุมชน”
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
(ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน)
- รับฟังการอบรมบรรยายในหัวข้อ “การบริหารงานและการจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ “การจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร”

ลิงค์ภายนอก