ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ประกาศเทศบาลฯ

ประกาศเทศบาลฯ

arrow 23/03/2563 ::

มาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศเทศบาลตำบลท่าวังตาล เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) COVID -19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประกาศทต.ท่าวังตาล เรื่องมาตรการในการป้อง.jpg (533 KB)

ประกาศทต_0.ท่าวังตาล เรื่อง มาตรการในการป้อ.jpg (591 KB)

ประกาศทต.ท่าวังตาล เรื่อง มาตรการในการป้อ.jpg (448 KB)

ลิงค์ภายนอก