ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ประกาศเทศบาลฯ

ประกาศเทศบาลฯ

arrow 14/07/2563 ::

ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.24-001

ประกาศ เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนเดิม โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over-lay) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.24-001 สายบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ 2 - บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 ในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลท่าวังตาล กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ /// ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ลิงค์ภายนอก