ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ประกาศ

ประกาศ

arrow 12/03/2564 ::

หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าวังตาล แจ้งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลที่จะมีขึ้น ในวันที่อาทิตย์ 28 มีนาคม 2564 นี้ จะไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต 
 
**หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่มีการเลือกตั้งได้**
 
สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 
ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง
 
โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นและยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 

ลิงค์ภายนอก