ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567

Update 17/07/2567

วัน พุธ ที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันแล…

..ดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

Update 09/07/2567

วัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้ นายวิทยา ไชยประคอง รอ…

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2567

Update 04/07/2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเ…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมเต้นออกกำลังกาย เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567

Update 26/06/2567

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 06.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนั…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดบวกครกใต้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน

Update 21/06/2567

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบล…

..ดูรายละเอียด

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข(สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส) ประจำปี 2567

Update 20/06/2567

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองป…

..ดูรายละเอียด

โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

Update 19/06/2567

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็…

..ดูรายละเอียด

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

Update 18/06/2567

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ …

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Update 14/06/2567

วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกั…

..ดูรายละเอียด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

Update 07/06/2567

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภ…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Update 05/06/2567

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้ นายวิทยา ไชยประคอง รองนา…

..ดูรายละเอียด

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Update 03/06/2567

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนั…

..ดูรายละเอียด

โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ บ้านบวกครกใต้ หมู่ที่ 9

Update 02/06/2567

วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าวังตาล/นา…

..ดูรายละเอียด

จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

Update 30/05/2567

วัน พฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)…

..ดูรายละเอียด

จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Update 24/05/2567

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดพิธีรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท…

..ดูรายละเอียด

ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2/2567

Update 17/05/2567

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้ นา…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 16/05/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัญจรตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในก…

..ดูรายละเอียด

โครงการแก้ไขปัญหาขยะโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง

Update 15/05/2567

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล จัดโครงการแก้ไขปัญหาขยะโดยก…

..ดูรายละเอียด

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

Update 12/05/2567

วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2567 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานใน “พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน โ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567

Update 08/05/2567

ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ค…

..ดูรายละเอียด

โครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

Update 26/04/2567

ระหว่าง วันที่ 26 - 29 เมษายน 2567 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัค…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2567

Update 24/04/2567

ระหว่างวันที่ 24 - 27 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2567…

..ดูรายละเอียด

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (ประธานกล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท) พร้อมยินดีต้อนรับนักเรียน และนักศึกษา สู่การทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

Update 17/04/2567

วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (ประธานกล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท) พร้อมย…

..ดูรายละเอียด

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Update 11/04/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (กองการศึกษา) จัดโครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗

Update 11/04/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (กองการศึกษา) จัดโครงการสรง…

..ดูรายละเอียด

งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ "การตัดตุงล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น"

Update 08/04/2567

นจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 16.00 น. งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ "การตัดตุงล้…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (กองการศึกษา) จัดโครงการลานวัฒนธรรม

Update 08/04/2567

วันจันทร์ ที่ 8 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (กองการศึกษา) จัดโครงการลานวัฒ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567

Update 25/03/2567

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวด…

..ดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้สูงอายุ

Update 15/03/2567

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้ นายวิทยา ไชยประคอง รองน…

..ดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

Update 15/03/2567

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเท…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2567

Update 13/03/2567

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าว…

..ดูรายละเอียด

โครงการลดและแยกขยะฝอยจากต้นทางตามหลัก 3rs ประจำปี พ.ศ.2567

Update 06/03/2567

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะฝอยจากต้นทางตามหลัก 3rs ประจำปี พ.ศ.2567 …

..ดูรายละเอียด

โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี 2567 โดยมี กลุ่มสตรีแม่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน

Update 05/03/2567

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานกล่าวเปิด นายภาคภูมิ เชื้อสา…

..ดูรายละเอียด

พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

Update 03/03/2567

วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บ…

..ดูรายละเอียด

โครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก โดยอบรมระดับชั้น ม.2-ม.3 เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

Update 29/02/2567

นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวให้โอวาท โครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก โดยอบรมระดับชั้น ม.2-…

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก”

Update 25/02/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล   กล่าวเปิด&nb…

..ดูรายละเอียด

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานกล่าวเปิดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs

Update 22/02/2567

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานกล่าวเปิดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลัก 3Rs เพื่อให้ประชาชน…

..ดูรายละเอียด

คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ลงสำรวจถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล

Update 05/02/2567

คณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ลงสำรวจถังขย…

..ดูรายละเอียด

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2567

Update 28/01/2567

วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้…

..ดูรายละเอียด

โครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ

Update 20/01/2567

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการเทศบาลสัญจร เ…

..ดูรายละเอียด

โครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Update 18/01/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น.นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล…

..ดูรายละเอียด

โครงการ  Thawangtan Smart City กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม Traffy fondue

Update 16/01/2567

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.   นางวิมลรัก  ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (ประธานกล่าวเปิด)&nb…

..ดูรายละเอียด

โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด

Update 13/01/2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมน…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (ปีใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Update 29/12/2566

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดกิจกรรมปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกา…

..ดูรายละเอียด

การแข่งขันกีฬาสี ชมรมผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล

Update 27/12/2566

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.  นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลเป็นประธานกล่าวเป…

..ดูรายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

Update 25/12/2566

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น   เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อ…

..ดูรายละเอียด

โครงการ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

Update 10/12/2566

วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 25…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

Update 05/12/2566

วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายภารกิจให้ ร.ต.…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาโบราณสถานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกามกิจกรรมงานท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน

Update 01/12/2566

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้นายวิทยา&nbs…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

Update 27/11/2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 

Update 27/11/2566

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  เวลา 20.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (กล่าวต้อนรับ)&nbs…

..ดูรายละเอียด

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2566

Update 20/11/2566

วันจันทร์  ที่ 20  พฤศจิกายน  2566 เวลา 09.30 น.  นางวิภา  อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังต…

..ดูรายละเอียด

โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล

Update 20/11/2566

วันพุธ ที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล   เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมจิตอาสารักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ "จิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ"

Update 17/11/2566

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566  เวลา 09.30 น.  นางวิมลรัก  ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริ…

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมอาชีพ "กิจกรรมการทำผางประทีป สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

Update 10/11/2566

วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.  นางวิมลรัก  ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล  (ประธานกล่าวเ…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Update 23/10/2566

วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร …

..ดูรายละเอียด

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดย ร.ต.อ นิติศักดิ์ กาบมาลา นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา

Update 13/10/2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดย ร.ต.อ นิติศักดิ์ กาบมาลา นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวัง…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566

Update 21/09/2566

ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2566 - วันที่ 4 กันยายน 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

Update 16/09/2566

วันเสาร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๙.๐๐ น.  นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส…

..ดูรายละเอียด

โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 17/08/2566

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีตำ…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Update 28/07/2566

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 07.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้ นายวิทยา ไชยประคอง รอง…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร รัชกาลที่ 10 (ช่วงเย็น)

Update 28/07/2566

วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้ ร.ต.อ.นิติศักดิ์ กาบมา…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ในระหว่างพรรษา

Update 27/07/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน

Update 24/07/2566

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี…

..ดูรายละเอียด

ทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรมโครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม และโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา)

Update 19/07/2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรมโครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม และโครงการส่งเส…

..ดูรายละเอียด

รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Update 13/07/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย ร.ต.อ.นิติศักดิ์ กาบมาลา นายวิทยา ไชยประคอง รองน…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 13/07/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปี…

..ดูรายละเอียด

โครงการ Thawangtan Smart City 2566

Update 12/07/2566

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการThawangtan Smart City ประจำปี 2566 โดยมี นายวิทยา …

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล

Update 15/06/2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 - 16 มิถุนายน 2566 นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผ…

..ดูรายละเอียด

เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

Update 07/06/2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต…

..ดูรายละเอียด

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Update 03/06/2566

วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายภารกิจ…

..ดูรายละเอียด

พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Update 03/06/2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล หัวหน้าส่วนราชการ ข…

..ดูรายละเอียด

พิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 02/06/2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cl…

..ดูรายละเอียด

นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่า

Update 01/06/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุ…

..ดูรายละเอียด

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขยะ

Update 30/05/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขย…

..ดูรายละเอียด

โครงการแก้ไขปัญหาขยะโดยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 30/05/2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาขย…

..ดูรายละเอียด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนนซอย 3/2 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 24/05/2566

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนนซอย 3/2 บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Update 24/05/2566

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี น…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Update 12/05/2566

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2566

Update 26/04/2566

ระหว่าง เดือน มีนาคม - เมษายน 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลท่าวังตาล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 2566เพื่อสำรว…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

Update 24/04/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหา…

..ดูรายละเอียด

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

Update 24/04/2566

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร ส…

..ดูรายละเอียด

การประชุมประชาคมระดับตำนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประชาคมระดับตำบล

Update 24/04/2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมประชาค…

..ดูรายละเอียด

โครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 21/04/2566

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับ ส่วนราชการ เอกชน และประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการเทศบาลสัญจร เ…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิจากน้ำบ่อศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม

Update 21/04/2566

วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลท่า…

..ดูรายละเอียด

พิธีอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจดีย์เหลี่ยม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 21/04/2566

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 14.09 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประกาศเจตนารมณ์ "No Gift Policy"ไม่ให้ ไม่รับ “ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

Update 27/03/2566

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่า…

..ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

Update 16/03/2566

ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มีนาคม 2566  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับแจ้งว่า พบขยะจำนวนมากบริเวณ หน้า บริษัท บอลบอ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

Update 15/03/2566

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัว…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 07/03/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ประจำปีงบประมาณ 2566" เพื่อให้ประช…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566

Update 04/03/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล หัวหน้าส่วนราช…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย

Update 24/02/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อดำเนินกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

Update 21/02/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกทักษะป้องกันการจมน้ำในเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบ…

..ดูรายละเอียด

ลานกีฬาและสนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล 2566

Update 14/02/2566

ลานกีฬา/สนามกีฬา ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล********************1.ลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าวังตาล หมู่ที่ 2 ตำบล…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2566

Update 12/02/2566

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี …

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม" ครั้งที่ 4

Update 08/02/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกร…

..ดูรายละเอียด

นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยแรก ประจำปี 2566

Update 30/01/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบา…

..ดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม

Update 28/01/2566

วันศุกร์ที่ 27 และวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล

Update 25/01/2566

วันพุธ ที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล โดยมี…

..ดูรายละเอียด

เทศมนตรีตำบลท่าวังตาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

Update 20/01/2566

วันศุกร์ ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศมนตรีตำบลท่าวังตาล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล เพื่อเฉลิมพระเ…

..ดูรายละเอียด

การปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 18/01/2566

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

Update 14/01/2566

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมน…

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม" ครั้งที่ 3

Update 11/01/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกร…

..ดูรายละเอียด

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการกองทุนหลักสุขภาพ

Update 07/01/2566

วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ⏰นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ออกเยี่ยมจุดตรวจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

Update 04/01/2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชกา…

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม" ครั้งที่ 2

Update 15/12/2565

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น.        เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบ…

..ดูรายละเอียด

นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

Update 18/11/2565

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบ…

..ดูรายละเอียด

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรม ตามรอยวิถีเวียงกุมกาม" ครั้งที่ 1

Update 09/11/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเวียงกุมกาม โครงการลานวัฒนธรรม และ โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกร…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง "ต๋ามประทีปปูจา ร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป็ง"

Update 08/11/2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง "ต๋ามประทีปปู…

..ดูรายละเอียด

โครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันศีล) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

Update 25/09/2565

ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565 เวลา 07.00 น.  นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในฤดูกาลเข้าพรรษา ปีที่ 25 ประจำปีพุทธศักราช 2565

Update 09/09/2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าร…

..ดูรายละเอียด

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันศีล) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

Update 05/09/2565

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรร…

..ดูรายละเอียด

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day

Update 12/08/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day "กิจกรรมวันเ…

..ดูรายละเอียด

เข้าร่วม "กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (ช่วงเช้า)" ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 28/07/2565

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ⏰นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล …

..ดูรายละเอียด

ร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ วัดช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภ

Update 27/07/2565

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมา…

..ดูรายละเอียด

โครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 26/07/2565

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของ…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร "การทำแคบหมู" การส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม "การทำขนมช่อม่วง"

Update 22/07/2565

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  เทศบาลตำบลท่าวังตาล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพด้านอ…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบปรมาณ 2565 กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมชั้น และขนมศิลาอ่อน"

Update 21/07/2565

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2565  เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบปรมาณ 2565…

..ดูรายละเอียด

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล

Update 19/07/2565

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล "กิจกร…

..ดูรายละเอียด

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 18/07/2565

ระหว่างวันที่ที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2565   เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสา…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าวังตาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรตำบลท่าวังตาล ได้จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ขึ้น

Update 30/06/2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลท่าวังตาล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

Update 23/06/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายภารกิจให้ ร.ต.อ.นิติศักดิ์ กาบมาลา รองนายกเทศมนตร…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

Update 09/06/2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบ…

..ดูรายละเอียด

โครงการอบรมป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลท่าวังตาล

Update 26/05/2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกั…

..ดูรายละเอียด

ร่วมพิธีทำบุญยกช่อฟ้า ศาลาการเปรียญเอนกประสงค์ วัดเจดีย์เหลี่ยม(กู่คำหลวง) หมู่ที่ 1 บ้านเจดีย์เหลี่ยม

Update 19/05/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วม…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

Update 18/05/2565

ช่วงระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2565 - 4 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล นายวิท…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกันประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรรับชั่น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาลเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Update 20/04/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมไหว้ศาลพระภูมิ ไหว้ศาลเจ้าที่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่

Update 19/04/2565

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมไหว้ศาลพระภูมิ รดน้ำดำหัว เพื่อเสริมสร้า…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ลานฝั่งแม่น้ำปิง บ้านป่างิ้ว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 13/04/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

Update 13/04/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู่้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน ร่วมกัน Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาบริเวณที่จัดโครงการ

Update 11/04/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลจัดโครงการปฏิบัติบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล (สงกรานต์) ประจำปี 2565

Update 11/04/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ข้า…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และกลุ่มองค์กรภายในตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประ

Update 07/04/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชกา…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร ร่วมกับนางอมรรัตน์ หอมใจ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และนายมนัส จันทร์บุญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของ

Update 05/04/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร ร่วมกับนางอมรรัตน์ หอมใจ ประธานกองทุนแม่ของ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราขการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่

Update 18/03/2565

..ดูรายละเอียด

ลานกีฬาและสนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

Update 11/03/2565

ลานกีฬา/สนามกีฬาอเนกประสงค์ในเทศบาลตำบลท่าวังตาลลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล ลานกีฬา…

..ดูรายละเอียด

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565

Update 07/03/2565

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่า…

..ดูรายละเอียด

โครงการกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 07/03/2565

วันที่ 6 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่า…

..ดูรายละเอียด

ครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ประจำปี งบประมาณ 2565

Update 22/02/2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด และนายภาคภูมิ…

..ดูรายละเอียด

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 21/02/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำ…

..ดูรายละเอียด

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านบวกหัวช้าง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 20/02/2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งกักตัว ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 15/02/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำล…

..ดูรายละเอียด

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดย ดำเนินการในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 15/02/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายภารกิจให้ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำ…

..ดูรายละเอียด

สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าวังตาล ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 15/02/2565

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ…

..ดูรายละเอียด

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านกลาง ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากนางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี

Update 13/02/2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำ…

..ดูรายละเอียด

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่าเส้า ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 13/02/2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำ…

..ดูรายละเอียด

ประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านหาวแคว ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Update 13/02/2565

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำ…

..ดูรายละเอียด

โครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

Update 29/12/2564

จัดโครงการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565      โดยได้รับเกียรติจาก น…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน ประจำปี 2565

Update 26/12/2564

     เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักง…

..ดูรายละเอียด

พิธีเปิดโครงการ big Cleaning Day

Update 05/12/2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการ big Cleani…

..ดูรายละเอียด

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

Update 05/12/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหารปลัดเทศบาล      ร่วมกิจกรรมเ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

Update 28/11/2564

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น.เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม "เชียงใหม่ เมืองสะอาด…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง

Update 18/11/2564

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

Update 18/11/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพและอนุรั…

..ดูรายละเอียด

ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564

Update 09/08/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประะธานเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี…

..ดูรายละเอียด

โครงการ พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล ประจำปี งบประมาณ 2564

Update 25/07/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประะธานในพิธีเปิดโครงการและนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเท…

..ดูรายละเอียด

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

Update 22/07/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเท…

..ดูรายละเอียด

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม big Cleaning day

Update 25/05/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้จัดการประขุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564

Update 13/05/2564

13 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้จัดการประขุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประชุมหัวหน้าส่วนราขการ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราขการ

Update 13/05/2564

13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประชุมหัวหน้าส่วนราขการ…

..ดูรายละเอียด

ตามประกาศอำเภอสารภี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

Update 06/05/2564

ตามประกาศอำเภอสารภี ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล ครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประ…

..ดูรายละเอียด

แสดงความยินดีกับนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าวังตาล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งตามประกาศผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

Update 06/05/2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภีและนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนแสดงคว…

..ดูรายละเอียด

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ สำหรับผู้ที่เข้าปฏิบัติงาน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

Update 10/04/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดย นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล รองปลัดเทศบาล หัวหน…

..ดูรายละเอียด

ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาล

Update 30/03/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีง…

..ดูรายละเอียด

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

Update 28/03/2564

ประมวลภาพบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564…

..ดูรายละเอียด

ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

Update 27/03/2564

วันที่ 27 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้ด…

..ดูรายละเอียด

การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง มีนาคม 2564

Update 26/03/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

Update 22/03/2564

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการปร…

..ดูรายละเอียด

โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล

Update 20/03/2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประเทศบาลตำบลท่าวังตาล รองปลั…

..ดูรายละเอียด

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6000 ลิตร จำนวน 1 คัน ลงพื้นที่ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm 2.5 ในเขตพื้นที่ตำบลท่าวังตาล

Update 09/03/2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบ…

..ดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ “การออกรถประชาสัมพันธ์รณรงค์ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

Update 09/03/2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศ…

..ดูรายละเอียด

ผู้ตรวจการการเลือกตั้งเดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล

Update 08/03/2564

วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล และนิติกรเทศบา…

..ดูรายละเอียด

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

Update 04/03/2564

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาลหมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล ลานกีฬาบ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 ลานกีฬาบ้านหางแคว หม…

..ดูรายละเอียด

ดำเนินการร่วมกันปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสื่อกระตุ้นให้ประชาชนตำบลท่าวังตาลผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

Update 24/02/2564

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยการนำของนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้…

..ดูรายละเอียด

บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาลเขต 1 และเขต 2 ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

Update 24/02/2564

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้มีประกาศ เรื่อง บั…

..ดูรายละเอียด

การประชุมชี้แจงผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

Update 16/02/2564

ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวัง…

..ดูรายละเอียด

ประมวลภาพการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

Update 08/02/2564

ประมวลภาพวันแรกของการรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ผู้อำนวยการการเลือกต…

..ดูรายละเอียด

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โบราณสถานเวียงกุมกาม โดยได้รับเกีบรติจาก นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี ประธานในพิธีเปิด

Update 14/11/2563

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อำเภอสารภี คณะสงฆ์อำเภอสารภี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภ…

..ดูรายละเอียด

โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านทุจริต ประจำปี 2563 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต

Update 11/09/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศ…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย (ซ้อมแผนฯ) ประจำปีงบประมาณ 2563

Update 11/09/2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศ…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรมควบคุมโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย “Big Cleaning Day” ในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

Update 10/09/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศ…

..ดูรายละเอียด

เข้าร่วม การประชุม ‘การสัมนาผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อการพัฒนาประเทศ’ ณ ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเขียงใหม่

Update 28/08/2563

วันที่ 28 สค 63 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ได้มอบภารกิจให้ นางสาววราพร ธาวงศ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3

Update 18/08/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 โดย นายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นาย…

..ดูรายละเอียด

เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลำน้ำแม่กวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

Update 28/07/2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาลมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานเ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563

Update 25/07/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมสร้างสัมพันธภาพสานสัม…

..ดูรายละเอียด

โครงการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมสร้างสัมพันธภาพสานสัมพันธ์รักในครอบครัว โดยมีตัวแทนครอบครัวทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ

Update 25/07/2563

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2563

Update 16/07/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

Update 02/07/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัด โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

Update 01/07/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานตามรอยปฐม นครราชธานี ศรีนครพิงค์เวียงกุมกาม ประจำปีงบประมาณ 2564

Update 25/06/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรรีช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วน

Update 29/05/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรรีช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งด่วน ในการป้…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมปลูกต้นสารภี

Update 21/05/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมตรวจสอบและให้คำแนะนำร้านค้าเพื่อลงทะเบียนจัดเก็บข้อมูลตามโครงการ “ไทยชนะ”

Update 18/05/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมตรวจสอบและให้คำแ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Update 05/05/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า มีวัตถุประสงค…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับมูลนิธิมาร์บูร์เกอร์มิชชั่น และโรงเรียน คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

Update 29/04/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับมูลนิธิมาร์บูร์เกอร์มิชชั่น และโรงเรียน คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมจัดเตรียมสถานที่ วางมาตรการคัดกรอง และจัดระเบียบ กรณี คณะสงฆ์อำเภอสารภี และประชาชนที่มีจิตศรัทธา นำข้าว+เครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Update 23/04/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมจัดเตรียมสถานที่ …

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วม big Cleaning day บริเวณโรงเรียนสืบนทีธรรม และฉีดยาฆ่าเชื้อห้องเรียน

Update 19/03/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วม big Cleaning day บริเวณโรงเรียนสืบนทีธรรม และฉีดยาฆ่าเชื้อห้องเรียน โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว น…

..ดูรายละเอียด

วันที่ 16 มีนาคม 2563 กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าวังตาล ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงภาวะพึ่งพึง พร้อมทั้งมอบสิ่งของและเงินรายละ 2000 บาท

Update 19/03/2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 กองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว ประธานกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านสุพ…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

Update 19/03/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19 )แล…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

Update 19/03/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลู…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Update 16/03/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนมีหน้ากากอนามัยไว้ใช้ป้อง…

..ดูรายละเอียด

ลานกีฬาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

Update 21/02/2563

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล ลานกีฬาในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล ลานกีฬาหมู่ที่ 8 …

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านสมพงษ์ ละใจมา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด และรองจรูญโรจน์ สุทธะนะ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ตามโครงการควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา ประจำปี 2563

Update 14/02/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านสมพงษ์ ละใจมา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด และรองจรูญโรจน์ สุทธะนะ รองปลัดเท…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมมอบผ้าห่มตามโครงการมอบผ้าห่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว 13 หมู่บ้านในตำบลท่าวังตาล

Update 13/02/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านสมพงษ์ ละใจมา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ท่านภาคภูมิ เชื้อสาวะ…

..ดูรายละเอียด

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Update 14/01/2563

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเท…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรม SNT OPEN HOUSE และวันคริสต์มาส ประจำปี 2519 ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม

Update 24/12/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเท…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล

Update 18/12/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการแข่งขันกีฬาสี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่า…

..ดูรายละเอียด

ร่วมงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Update 05/12/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

Update 04/12/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พิธีตักบาตรและทอดถวายผ้าป่ากองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลท่าวั…

..ดูรายละเอียด

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Update 04/11/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายภาคภูมิ เชื้อส่าวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ…

..ดูรายละเอียด

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่องสานพลังศรัทธาสภาลมหายใจเชียงใหม่

Update 04/11/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าวังตาล สภาลมหายใจเชียงใหม่และภาคเครือข่าย จัดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อนำร่อ…

..ดูรายละเอียด

กิจกรรม วิ่งเพื่อเมืองเก่า อาษารัน Heritage 2019

Update 04/11/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข…

..ดูรายละเอียด

โครงการสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริต

Update 23/08/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเท…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สุงอายุ ประจำปี 2562 ณ ห้องประ

Update 16/08/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน…

..ดูรายละเอียด

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Update 28/07/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลั…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

Update 26/07/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย (Big Clean…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562

Update 12/07/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข…

..ดูรายละเอียด

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี 2562

Update 23/06/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์  สิงห์ตาแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล ร่วมการประชุมบูรณาการบริหารจัดการภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดวาตภัย ในพื้นที่ บ้านป่างิ้ว ม.5

Update 23/05/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร้อย.รส.ที่ 3 (พัน.พัฒนา 3) อ.สารภี กกล.รส.จว.ช.ม…

..ดูรายละเอียด

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

Update 17/05/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยท่านอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเท…

..ดูรายละเอียด

ร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Update 06/05/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศ…

..ดูรายละเอียด

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

Update 19/04/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีท่านอา…

..ดูรายละเอียด

ร่วมขบวนป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวนายอำเภอสารภี

Update 17/04/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด…

..ดูรายละเอียด

โครงการสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกามและโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

Update 12/04/2562

เทศบาลตำบลท่าวังตาลนำโดยนายอานนท์ สิงห์ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเ…

..ดูรายละเอียด

ลิงค์ภายนอก