ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ประจำปี งบประมาณ 2565

ครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ประจำปี งบประมาณ 2565

ครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ประจำปี งบประมาณ 2565

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิด และนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงานโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกเหนือ และ กำนันตำบลท่าวังตาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ด้านระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)ซึ่งมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบวกครกเหนือ ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก