ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าวังตาลหมู่ที่ 2 ตำบลท่าวังตาล

Screen Shot 2565-04-21 at 15.04.25.png (487 KB)

ลานกีฬาบ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8

Screen Shot 2565-04-21 at 15.05.11.png (639 KB)

ลานกีฬาบ้านหางแคว หมู่ที่ 12

Screen Shot 2565-04-21 at 15.07.38.png (428 KB)

Screen Shot 2565-04-21 at 15.07.44.png (412 KB)

Screen Shot 2565-04-21 at 15.07.51.png (378 KB)

ลานกีฬาโรงเรียนสืบนทีธรรม บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13

Screen Shot 2565-04-21 at 15.09.19.png (761 KB)

Screen Shot 2565-04-21 at 15.09.42.png (844 KB)

ลานกีฬาโรงเรียนวัดป่ากล้วย (ลานเปตอง) หมู่ที่ 13

Screen Shot 2565-04-21 at 15.11.13.png (722 KB)

ลานวัดไชยมงคล (ป่ากล้วย) หมู่ที่ 13

Screen Shot 2565-04-21 at 15.12.16.png (628 KB)

 

 

ลิงค์ภายนอก