ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

ระหว่างวันที่ที่ 18 และ 20 กรกฎาคม 2565   เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ได้รับการพัฒนาความสามารถและมีทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และทราบแนวทางในการประสานงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ภายในตำบลท่าวังตาล
ได้แก่ โรงเรียนสืบนทีธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และ เทศบาลตำบลท่าวังตาล

 

ลิงค์ภายนอก