ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » กิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบปรมาณ 2565 กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมชั้น และขนมศิลาอ่อน"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบปรมาณ 2565 กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมชั้น และขนมศิลาอ่อน"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบปรมาณ 2565 กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมชั้น และขนมศิลาอ่อน"

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2565  เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบปรมาณ 2565
กิจกรรม ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมอาชีพ "การทำขนมชั้น และขนมศิลาอ่อน"เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมอาชีพให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุทั้งด้าน กายใจ สังคม และสติปัญญา ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก