ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  091 009 9977 (งานการแพทย์ฉุกเฉิน) / 094 216 1515 ,053-141775 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) /ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ (นครพิงค์) 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร "การทำแคบหมู" การส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม "การทำขนมช่อม่วง"

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร "การทำแคบหมู" การส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม "การทำขนมช่อม่วง"

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร "การทำแคบหมู" การส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม "การทำขนมช่อม่วง"

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565  เทศบาลตำบลท่าวังตาล โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน กิจกรรม การส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร
"การทำแคบหมู" การส่งเสริมอาชีพด้านคหกรรม "การทำขนมช่อม่วง" เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลท่าวังตาลมีความรู้
ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ สร้างจุดขายสินค้าของตนเองเพิ่มมากขึ้น และมองเห็นช่องทางการประกอบอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับศักยภาพตนเองของชุมชน และสิ่งแวดล้อมจนสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง
รวมถึงช่องทางการเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น

ลิงค์ภายนอก