ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าวังตาล "กิจกรรม อบรม สัมมนา เตรียมความพร้อมการนำแผนพัฒนาไปสู่การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
และการประชุมสภาท้องถิ่นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ " โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  ในระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องเหมาะสม ได้เตรียมความพร้อมในการนำจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีความรู้ในการประชุมสภาท้องถิ่น และการพิจารณร่างเทศบัญญัติและการนำแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย
⏰ช่วงเช้า นายอภิพันธ์ ณัทอุทัยรุ่งเรือง นิติกรชำนาญการ จาก สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานปกครอง
⏰ช่วงบ่าย นางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก