ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของ กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการตรวจวัดและคัดกรอง ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการมองเห็นของกลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2565  ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 25565 เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุตำบลท่าวังตาล ได้รับการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคทางสายตา รวมทั้งในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสายตาได้รับการแก้ไขด้วยการสวมแว่น หรือส่งต่อเพื่อรับการรักษาตามสิทธิ  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ณ ลานกิจกรรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก