ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันศีล) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันศีล) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันศีล) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 07.00 น. 
นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญวันธรรมสวนะ(วันศีล) เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้ทำกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน โดยนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ วัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก