ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรม เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น.
เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการ Big Cleaning Day
กิจกรรม "เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม"
โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด
และ นายชูศักดิ์ ธนทรัพย์สิริกุล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน
เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย
โดยรอบบริเวณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เข้าร่วมในครั้งนี้
ณ บริเวณลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก