ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่มีต่อประเทศชาติ มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท/ห้าง/ร้านทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเด็ก และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี องค์กร หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก