ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน "การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประจำปีงบประมาณ 2566" เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการวาง
แผนในการพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมเสนอโครงการเข้าสู่ท่ีประชุมประชาคมท้องถิ่น(ประชาคมระดับตำบล)
เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผน (พ.ศ.2566 - 2570 ) สำหรับการลงพื้นท่ีจัดประชุมประชาคมเป็น
การปรับปรุงแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล เพื่อรับฟัง
ปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคม
ทั้ง 13 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2566-21กุมภาพันธ์ 2566

ลิงค์ภายนอก