ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการกิจกรรมวันสตรีสากลประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับตัวแทนกลุ่มสตรีในตำบลท่าวังตาลทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นางดวงใจ เชื้อเจ็ดตน หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงาน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีตำบลท่าวังตาลมีความรู้ และมีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครอง / การพิทักษ์ และ คุ้มครองสิทธิของสตรี / เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีตำบลท่าวังตาล มีความเข้มแข็งเป็นฐานพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน / เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเข้ามาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการดำเนินการขององค์กรชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ รุ่งอรุณน้ำพุร้อนรีสอร์ท อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก