ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล กล่าวต้อนรับ ส่วนราชการ เอกชน
และประชาชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการเทศบาลสัญจร เทศบาลตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566
ระหว่างวันที่ 28 - 31 มีนาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการสาธารณะในด้านต่างๆ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งภายในโครงการเทศบาลสัญจร
มีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และออกบริการชำระค่าธรรมเนียม นอกสถานที่ ณ ศาลาวัดบวกครกใต้
หมู่ที่ 9 , ศาลาประชาคม (ป่าช้า) หมู่ที่ 3 , ศาลาวัดเจดีย์เหลี่ยม หมู่ที่ 1, ศาลาประชารัฐ หมู่ที่ 12

ลิงค์ภายนอก