ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่า

นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่า

นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่า

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางวิภา อักษรพรหม ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

- วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเพิม โดยการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) จำนวนเงินงบประมาณ 1,020,000.-
(หนึ่งบ้านสองหมื่นบาทถ้วน)

- ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จำนวน 3 เครื่อง

- ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
โดยมี นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล

ลิงค์ภายนอก