ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » พิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

พิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลท่าวังตาล โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day ตำบลท่าวังตาล ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรม : จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 และ นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตเทศบาลตำบลท่าวังตาลได้แสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเสริมสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการมีส่วนร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยมีกิจกรรม เช่น เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ แผ้วถางวัชพืช และกำจัดวัชพืชในลำเหมือง ณ บริเวณถนนสายหลักจากบ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ถึงถนนสายหลักบ้านหางแคว หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวังตาล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล และประชาชนในตำบลท่าวังตาล ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก