ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

เทศบาลตำบลท่าวังตาล นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล มอบหมายภารกิจให้ ร.ต.อ.นิติศักดิ์ กาบมาลา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 และนายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นพื่อให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้มแข็งและรวมพลังกันสอดส่องดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มพลังมวลชน ในการต่อต้านยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลท่าวังตาล เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชน เห็นความสำคัญของตนเองในฐานะส่วนหนึ่งของสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกันสอดส่องดูแลแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับบุคคลที่มีความเสี่ยงกับยาเสพติด มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสืบนทีธรรม โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.บัญชา อินถา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสารภีและคณะ /สาธารณสุขอำเภอสารภี/กองพันพัฒนาที่ 3 และ รพ.สต.บ้านบวกครกเหนือตำบลท่าวังตาล เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสืบนทีธรรม และ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก