ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการThawangtan Smart City

โครงการThawangtan Smart City

โครงการThawangtan Smart City

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการThawangtan Smart City ประจำปี 2566 โดยมี นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน

- เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าวังตาล มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์

- เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล สร้างความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้วัสดุสำนักงาน ลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงานโดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก