ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมผู้นำต้องทำก่อน"โดยมี นายวิทยา ไชยประคอง รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด กัลยาณี อุปราสิทธิ์ ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผุ้นำชุมชนในพื้นที่ เกี่ยวกับการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

- เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"

- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์การประเมินต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระดับตำบลโดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านภายในตำบล เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก