ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน

เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีกลุ่มแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ร.ต.อ.นิติศักดิ์ กาบมาลา รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิด นายชูศกดิ์ ธนทรัพย์สิริกุล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล กล่าวรายงาน

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านได้มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมอาชีพ

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านมีความเข้าใจในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพโดยเข้าศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ด้านหัตถกรรม ที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ่อสวก และวิสาหิจชุมชนชีววิถี จังหวัดน่านโดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มสตรีแม่บ้าน และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก