ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2567  เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร  

ส่วนราชการต่างๆ ภายในตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าวังตาล มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทง  โดยมีกลุ่มองค์กรภายในตำบลท่าวังตาลเข้าร่วมในครั้งนี้  ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมดังนี้  

09.09 น.  การฟังเทศน์มหาชาติ 

12.30 น.  การประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กใบตอง (ประเภทสวยงาม) 

              นักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลท่าวังตาล และ ประชาชนภายในตำบลท่าวังตาล

13.00 น. การสาธิตภูมิปัญญา (โคมล้านนา) และ กิจกรรมหยอดผางประทีป 

 • ซึ่งผลการประกวดประดิษฐ์กระทงเล็กใบตอง (ประเภทสวยงาม) 

 นักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลท่าวังตาล

(โรงเรียนสืบนทีธรรม และ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ)

 1. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ทีม 2
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 1 โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ทีม 4 
 3. รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2 โรงเรียนสืบนทีธรรม ทีม 2

ประชาชนภายในตำบลท่าวังตาล (ประชาขน ทั้ง 13 หมู่บ้าน)

 1. รางวัลชนะเลิศ บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 5 
 2. รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 1  บ้านช้างค้ำ  หมู่ที่ 11 
 3. รางวัลรองชนะเลิศ ที่ 2  บ้านบวกหัวช้าง หมู่ที่ 7 

ณ วัดป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ภายนอก