ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566  เวลา 20.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (กล่าวต้อนรับ)  และ นายสุทธิศักดิ์  หินหนุน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านป่างิ้ว และเป็นตัวแทนของคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  5 บ้านป่างิ้ว (กล่าวรายงาน) โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567  เพื่อให้ประชาชนตำบลท่าวังตาลเห็นคุณค่า และความสำคัญของประเพณีไทย และเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนรวมถึง  การเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในท้องถิ่นสืบไป  โดยได้รับเกียรติจากท่านณัชธน์กมล  พ่อค้า ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอสารภี (เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน)  โดยมี ภกญ. การณิก จันทดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 และ ทีมงานพรรคก้าวไกล  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าวังตาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล  หัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน  และกลุ่มองค์กรต่างๆ   เข้าร่วมในครั้งนี้  ณ ท่าน้ำป่างิ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ภายนอก