ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

โครงการ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

โครงการ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดโครงการส่งเสริมกีฬาประชาชนในตำบลท่าวังตาล ประจำปี 2567 โดยมี นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด

เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและหน่วยงานราชการ   และสรรหาตัวแทนนักกีฬาระดับตำบลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอต่อไป   โดยมีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2566  สถานที่จัดการแข่งขัน ไซอิ๋วสนุกเกอร์ และ โรงเรียนสืบนทีธรรม 

        โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ และ โรงเรียนสืบนทีธรรม 

โดยกำหนด ประเภทกีฬาในการแข่งขัน ดังนี้ 

1) กีฬาฟุตบอล 7 คน

2) กีฬาสนุกเกอร์

3) กีฬาเปตอง

4) กีฬาพื้นบ้าน 

 

ในการแข่งขันกีฬา แบ่งนักกีฬาเป็น 2 สี คือ

1) สีส้ม ได้แก่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 13

2) สีฟ้า ได้แก่ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 12

 

โดยสรุปผลการแข่งขันดังนี้

 • ประเภท กีฬาฟุตบอล 7 คน "รุ่นประชาชนชาย"
 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม A
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - สีส้ม B
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - สีฟ้า A
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า B

ประเภท กีฬาสนุกเกอร์  "รุ่นอายุ 49 ปีขึ้นไป"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีฟ้า (นายวสันต์ ลำดวง)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - สีส้ม (นายอานนท์  ปัญญา)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - สีส้ม (นายบุญทรง  พงษ์ธิมา)
 • รางวัลชมเชย - สีส้ม (นายแก้ว ณ เชียงใหม่)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายปรีชาพล  รัตนมณี)
 • รางวัลชมเชย - สีส้ม (นายสุพจน์  โสภา)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายมนัส จินะปัน)

ประเภท กีฬาสนุกเกอร์  "รุ่นอายุไม่เกิน 49 ปี" 

 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม (นายจักรกริช  จันทร์ฤทธิ์)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - สีส้ม (นายจักรพงค์  จันทราราม)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - สีฟ้า (นายพัฒนา  วุฒินนชย)
 • รางวัลชมเชย - สีส้ม (นายมนตรี  กาบจันทร์)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายพัสกร  หินเขียว)
 • รางวัลชมเชย - สีส้ม (นายปิยโชติ  เดชปัญญา)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายอำนาจ  แก้วกันทร)

ประเภท กีฬาสนุกเกอร์  "รุ่น VIP"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม (นายชัด  ไชยชมภู)
 • รางวัลรองชนะเลศ อันดับ 1 - สีส้ม (นายศราวุฒิ  ศรีผัด)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - สีส้ม (นายณัฐพล  สุทธศิลป์)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายชูทิตย์  เต๋ะจ๊ะ)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายศรายุทธ  จันทร์บุญ)
 • รางวัลชมเชย - สีส้ม (นายเอกชัย  ธิคุณ)
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า (นายประวิทย์  ตันตระกูล)

ประเภท กีฬาเปตองทีม 3 คน "รุ่นประชาชนชาย"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีฟ้า A
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 - สีฟ้า B
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 - สีส้ม A
 • รางวัลชมเชย - สีส้ม B

ประเภท กีฬาเปตองทีม 3 คน "รุ่นประชาชนหญิง"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า

ประเภท กีฬาเปตองทีม 3 คน "รุ่นอาวุโสชาย อายุ 49 ปีขึ้นไป"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า

ประเภท กีฬาเปตองทีม 3 คน "รุ่น VIP"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า

ประเภท กีฬาเปตองทีม 3 คน "รุ่น Open"

 • รางวัลชนะเลิศ - สีส้ม
 • รางวัลชมเชย - สีฟ้า

สรุปผลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

รางวัลถ้วยรวมกีฬาพื้นบ้าน

"ทีมสีส้ม A"

ลิงค์ภายนอก