ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น   เทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี รายละเอียดในการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2566

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ภายนอก