ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการ  Thawangtan Smart City กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม Traffy fondue

โครงการ  Thawangtan Smart City กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม Traffy fondue

โครงการ  Thawangtan Smart City กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม Traffy fondue

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น.   นางวิมลรัก  ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล (ประธานกล่าวเปิด)  นายชูศักดิ์  ธนทรัพย์สิริกุล  รองปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล (กล่าวรายงาน) โครงการ  Thawangtan Smart City กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ แพลตฟอร์ม Traffy fondue

 • เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าวังตาล มีความรู้ความเข้าใจสามารถนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์
 • เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาล สร้างความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายใน

การใช้วัสดุสำนักงาน 

 • เพื่อให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อ  สถานการณ์โดยการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ (line)
 • เพื่อให้สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาลผ่านระบบคอมพิวเตอร์แลtโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบออนไลน์
 • เพื่อขับเคลื่อนและขยายช่องทางการให้บริการประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกสบาย โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  และเริ่มเปิดการใช้ แพลตฟอร์มรับเรื่องและบริหารจัดการปัญหาเมือง ภายในตำบลท่าวังตาลต่อไป

 

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก