ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก”

โครงการส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก”

โครงการส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก”

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นางวิมลรัก  ตนซื่อ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล   กล่าวเปิด  นายชูศักดิ์  ธนทรัพย์สิริกุล  รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานโครงการส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมการสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก” โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ ดังนี้ 

 • เพื่อส่งเสริมผู้เข้าร่วมอบรม ให้มีความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพ
 • เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริมเป็นการเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
 • เพื่อเป็นการลดจำนวนถุงพลาสติก ที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังตาล  เข้าร่วมในครั้งนี้

โดยมี  นางอุไร อินต๊ะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ การทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติก  

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ภายนอก