ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2567

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2567

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2567

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าวังตาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ประจำปี 2567 เพื่อมอบนโยบาย “ไม่รับของขวัญและไม่รับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” รวมทั้งได้ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต โดยนางวิมลรัก ตนซื่อ กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าวังตาล เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับท้องถิ่นเอง มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ โดยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ทั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนธรรมาภิบาล การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก