ท่าวังตาลน่าอยู่ มุ่งเน้นธรรมาภิบาล บริการอย่างมีคุณภาพ *** อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน 053-141775 / ร้องเรียนทั่วไป 053-140981-2 ต่อ 100 / ผุ้ป่วยฉุกเฉิน - กู้ชีพ 1669 / ตำรวจ - ฉุกเฉิน 191 / ดับเพลิง -กู้ภัย 199 ***

ที่อยู่เทศบาลตำบลท่าวังตาล

149/1 หมู่ 2 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

โทรศัพท์ 053-140-981-2

งานป้องกันฯ 053 141 775

อีเมล์ saraban-thawangtan@lgo.mail.go.th

President

นางวิมลรัก ตนซื่อ

นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าวังตาล

สายด่วน 091-0685389

President

นายภาคภูมิ เชื้อสาวะถี

ปลัดเทศบาล
ตำบลท่าวังตาล

091-065-0515

สายด่วนนายก 093-130-3409

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าวังตาล

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม » โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลท่าวังตาลจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลและผู้นำชุมชน กิจกรรม “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”
- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม มีหลักการทำงานเป็นทีมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และป้องกันการทุจริต

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่เทศบาลและสร้างความไว้วางใจ น่าเชื่อถือแก่ประชาชน

- เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ในการวางกรอบมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมที่ใช้เป็นแนวทางในการทำงานและเป็นแนวทางป้องกันการทุจริต
โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐนันท์ รัตนโรจน์ ประธานชมรมให้หมดเปลือก และคณะ มาให้ความรู้ในกิจกรรม “ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน”

 ณ รุ่งอรุณ รีสอร์ท ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ภายนอก